Köpvillkor företag

Köp villkor Företag

 1. Tillämpning

1.1 Westmed AB med org nr. 559316-4196

, (nedan ”West”) har framtagit och har rätten till ett sortiment av olika varor och tjänster (nedan ”Produkterna”). Produkterna framgår av sortimentet som vid var tid presenteras i web shop, www.pvmedical.se 

1.2 Den som West tillhandahåller Produkterna till definieras nedan som ”Kunden”.

1.3 Dessa köp villkor reglerar West och Kundens rättigheter och skyldigheter vid tillhandahållande av Produkterna, samt parternas härtill angränsande förhållande i övrigt, om ingenting annat skriftligen har avtalats mellan West och Kunden. Kunden accepterar dessa köp villkor genom att ingå avtal med Leverantören avseende tillhandahållande av Produkter efter att ha givits möjlighet att ta del av dessa köp villkor.

1.4 Dessa köp villkor gäller i den omfattning annat inte är uttryckligen avtalat mellan Kunden och Leverantören.

1.5 West köp villkor och prislista gäller från och med 2018-01-08 och ersätter tidigare av IPL publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom West web shop utgör West ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på West web shop samt i övriga publikationer har web shopen företräde.

 1. Pris och betalning

2.1 Priserna i West web shop uppdateras i realtid. Moms tillkommer.

2.2  Mellan West och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

2.2 Försäljning sker till företag.

2.3 Vid köpet görs sedvanlig kreditprövning för att vi ska veta att du är du.

Dina personuppgifter behandlas då i enlighet med personuppgiftslagen.

2.4 Vid ej godkänd kreditprövning gäller förskottsbetalning.

2.5 Anmärkning mot faktura måste ske inom 7 dagar från mottagandet av fakturan.
Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar från fakturadatum.

3 Fraktkostnad

Fri frakt över 600:- + moms

Leverans

4.1 Normal order skickas från oss senast 2-3 arbetsdagar efter av oss godkänd order. Direkt efter beställning kommer en beställningsbekräftelse automatiskt att genereras av webs hopen och skickas till Kunden per e-post för att informera Kunden om att ordern är mottagen korrekt.

4.2 När Produkten levereras från vårt lager kommer Kunden att få en leveransavisering per e-post. I denna leveransavisering finns information som gör det möjligt för Kunden att följa och spåra sitt gods fram till leverans hos Kunden.

4.7 Äganderätten till Produkten övergår från West till Kunden när Kunden till West har erlagt full betalning för Produkten.

6.1 West lämnar 1 års funktionsgaranti på alla vår utrustning. Garantin omfattar alltså inte yttre stötskador eller klämskador på systemet. Ej heller smuts, grus eller damm i systemet eller mekaniskt slitage på bilder p.g.a felaktigt handhavande.

6.2 Vid reklamation skall kund maila in sitt reklamationsärende till support@pvmedical.se, viktigt är att ange kunduppgifter, ärende, beskrivning av bristen, samt bilder som påvisar bristen i varan.  Baserat på den information kunden lämnar i mailet kommer kvalitetsansvarig på vår fabrik, normalt inom 8 arbetstimmar, att återkomma till kunden med besked om lämplig hantering av reklamationen.

 1. Ansvar
  1 Om Kunden gentemot West önskar göra gällande påföljder avseende brist i West åtagande, såsom fel eller försening i tillhandahållande av Produkten, skall Kunden göra det skriftligen inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt bristen dock inte senare än 7 dagar efter att Produkten har levererats. Om sådan reklamation inte görs har Kunden inte någon rätt att göra gällande påföljder.

7.1 West ansvarar endast för brist i sitt åtagande om West har handlat försumligt eller

7.2 Transportskada eller transportförsening skall senast på ankomstdagen av leveransen anmälas direkt till DHL eller Postnord alternativt till West via mail till support@pvmedical.se West kan erbjuda att vidare förmedla er anmälan om transportskada till transportören men West kommer inte att ta vidare ansvar för att ersätta transportskada, i enlighet med gällande leveransvillkor.

 1. Force Majeure
  1 Vardera parten är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder omfullgörelse  av partens åtagande hindras av någon omständighet som parten skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder parten inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, olyckshändelser.

8.1 Om omständighet av i punkten 8.1 angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för parternas respektive prestationer till dess hindret undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindrats enligt punkten 8.1 mer än tre månader äger vardera parten utan ersättningsskyldighet eller ansvar skriftligen frånträda Avtalet.

 1. Övrigt
  1 Leverantören hämtar inte ut returer mot postförskott.

9.2 Dessa avtalsvillkor ändrades senast den 2018-01-08. Leverantören kan när som helst ändra avtalsvillkoren. Sådan ändring skall dock inte tillämpas på ett avtal som Kunden och Leverantören har ingått före de ändrade villkoren har hållits tillgängliga för Kunden.

9.3 Svensk rätt ska vara tillämplig på förhållandet mellan Kunden och Leverantören. I den mån tvist uppstår mellan Kunden och Leverantören avseende tillhandahållande av Produkt eller härtill angränsande förhållande i övrigt ska sådan tvist lösas av svensk allmän domstol.